1. PRIVATUMO POLITIKA IR DUOMENŲ APSAUGA

 

1.1. BRALIUKAI TWINS Ltd gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys, pateikti registruojantis elektroninės parduotuvės paskyrai, bus naudojami: prekių užsakymo tvarkymui, finansinių dokumentų išrašymui. (pvz., sąskaitos faktūros), sprendžiant problemas, susijusias su prekių pristatymu, sutartinių įsipareigojimų vykdymu ir vartotojo sutikimu dėl tiesioginės rinkodaros tikslų.

1.2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS yra šios:

1.2.1. Duomenų valdytojas ir www.braliukai.com operatorius (toliau – Pardavėjas) yra pagal Latvijos Respublikos įstatymus registruota ir veikianti UAB „BRALIUKAI TWINS“, registracijos Nr. …………………., PVM mokėtojo kodas LV…………., veikiantis adresu Ūdens gatvė 10 – 14, Ryga, Latvija, www.braliukai.com

1.2.2. Fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs prekes www.braliukai.com, toliau – Klientas.

1.2.3. Kliento asmens duomenų tvarkymas yra tvarkomas pagal Latvijos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus atitinkamus nacionalinius teisės aktus, įskaitant šias Taisykles.

1.2.4. Kliento asmens duomenys renkami remiantis teisiniais pagrindais ir tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

1.2.5. UAB „BRALIUKAI TWINS“ yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų registre, identifikavimo Nr.…………, įregistruota ……………….

1.3. Pardavėjas užtikrina asmens duomenų subjekto teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus atitinkamus teisės aktus. Pardavėjas naudoja Kliento asmens duomenis elektroninės prekybos tikslams (t.y. užsakymų įvykdymui, garantinėms paslaugoms).

1.3.1. Klientas, užsakydamas prekes, Pardavėjui turi pateikti pristatymui užtikrinti reikalingą informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą ir kitą svarbią informaciją. Pardavėjas patvirtina, kad tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo metu. Pardavėjas teisiškai įsipareigoja neplatinti ir neperduoti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius pristatymo paslaugas ir/ar kitus partnerius, teikiančius su prekių pristatymu ir tvarkymu susijusias paslaugas. Bet kokie kiti asmeniniai Kliento duomenys bus perduoti trečiosioms šalims TIK Klientui sutikus. Visais kitais atvejais asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims pagal nacionalinius teisės aktus.

1.3.2. Klientui pageidaujant, www.braliukai.com pristato informacinius pranešimus.

1.3.3. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti pakeisti neteisingus asmens duomenis parašydamas el. laišką adresu info@braliukai.com su pateiktais duomenimis. Arba Klientas gali paskambinti telefonu +370 45 439988. Tokiais atvejais Pardavėjas privalo atlikti pakeitimus kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas.

1.3.4. Klientas gali tvarkyti (t.y. peržiūrėti, redaguoti) asmens duomenis ir užsiprenumeruoti informacinius pranešimus/atsisakyti jų prenumeratos prisijungęs prie www.braliukai.com.

1.3.5. Klientas, registruodamasis ir užsakydamas prekes www.braliukai.com, sutinka neatskleisti jokios paskyros informacijos tretiesiems asmenims. Tokiu atveju, kai atsiskleidžia sąskaitos informacija, Pardavėjas neatsako už jokią atsakomybę.

1.3.6. Asmens duomenys tvarkomi saugiomis priemonėmis, apsaugančiomis duomenis nuo neteisėto ištrynimo, neteisėto atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų. Buvo įdiegtos fizinės ir techninės priemonės, užtikrinančios visą informaciją, kuri yra renkama teikiant paslaugas. ATSISAKYMAS: net nepaisant visų priemonių asmens duomenims apsaugoti, jokia svetainė, internetinė operacija, kompiuterių sistema ar belaidis tinklas nėra visiškai saugūs. Po paskutinio naudojimosi mūsų paslaugomis asmens duomenys saugomi 3 metus, šiam laikotarpiui pasibaigus asmens duomenys ištrinami be galimybėssaugok jį. Asmens duomenų ištrynimą užtikrina atsakingas asmuo.

1.3.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą ir imtis tinkamų techninių ir (arba) organizacinių priemonių asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto ištrynimo ir/ar atsitiktinio pakeitimo ar atskleidimo bei kitų neteisėtų veiksmų. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dalyvaujantys darbuotojai gerbtų informacijos konfidencialumą. Pardavėjas saugo Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai ir nacionaliniai teisės aktai.

1.4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Klientas sutinka, kad naršant www.braliukai.com Kliento įrenginyje būtų naudojami ir saugomi slapukai.

1.4.1. Klientas sutinka, kad buvo pateiktos asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir turi šias teises:

1.4.1.1. Pardavėjui ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba pagal nacionalinius teisės aktus, leidžiančius nustatyti asmens tapatybę, Klientas turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir susipažinti, kaip tvarkomi asmens duomenys, ty gauti informaciją iš kokių šaltinių. duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu duomenys tvarkomi, kam teikiami, prašyti pakeisti duomenis arba sulaikyti duomenų tvarkymą, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Latvijos.

1.4.1.2. Kitos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose nacionalinės teisės aktuose numatytos teisės.

1.5. Prašymas pakeisti duomenis, ištrinti duomenis arba konfiskuoti asmens duomenų tvarkymą turi būti pateiktas raštu arba asmeniškai Pardavėjo verslo vietoje.

1.6. www.braliukai.com naudoja slapukus. Slapukas yra mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieną vartotojo įrenginį, kuris naudojamas norint pasiekti svetainę. Slapukai padeda identifikuoti lankytojus, išsaugoti svetainių naršymo istoriją ir suasmeninti turinį.

1.6.1. www.braliukai.com slapukų paskirtis yra tokia:

1.6.1.1. Reikalingi slapukai: tokie slapukai reikalingi interneto svetainių funkcionalumui ir prieigai prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti vykdomos internetinės operacijos.

1.6.1.2. Veiksmų slapukai: slapukai, renkantys informaciją, kokiose svetainėse ir ar vartotojas gauna klaidų iš minėtos svetainės. Šie slapukai nerenka informacijos, kuri leistų identifikuoti vartotoją, o renkama informacija yra anoniminė. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti svetainės veikimą.

1.6.1.3. Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia svetainei išlaikyti jūsų pasirinktas parinktis (pavadinimą, kalbą, regioną) ir pasiūlyti atnaujintas, individualizuotas funkcijas. Šių slapukų surinkta informacija gali būti anoniminė. Ji nerenka duomenų iš kitų svetainių.

1.6.1.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: tokie slapukai naudojami suasmenintoms reklamoms rodyti. Šie slapukai taip pat riboja tų pačių reklamų skaičių, kad būtų galima įvertinti reklamos kampanijų efektyvumą.

14.6.1.5. Jokie asmens duomenys nerenkami naudojant slapukus.

2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2.1. Visi ir bet kokie pranešimai, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus, Pardavėjui turi būti pateikti el.paštu info@braliukai.com. Taisyklės turi būti vykdomos ir visas Pirkėjo ir Pardavėjo bendravimas vyksta anglų arba Latvijos Respublikos valstybine kalba raštu. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas laikomas gautu, kai nuo jo išsiuntimo praeina 48 valandos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo-pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pakeitimus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje užsiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas, pirkdamas prekes Internetinėje parduotuvėje, sutinka su pakeistomis, pakeistomis, papildytomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis. Pirkėjas savo sutikimą išreiškia pateikdamas užsakymą Pardavėjui. Prekes Internetinėje parduotuvėje gali įsigyti tik tie Pirkėjai, kurie sutinka su galiojančiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

2.3. Bet kokie ginčai, susiję su prekių pirkimu-pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčų derybomis, jie sprendžiami Latvijos Respublikos teisme vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės aktais.